जगदुल्ला  गाउँपालिकामा  तपाईलाई स्वागत छ।

जगदुल्ला गाउँपालिकाको  सम्क्षित विवरण  

समावेश गाविस / नगरपालिका : काईगाउँ रिमी गा.वि.स.

वडा संख्या : 

जनसंख्या : २२७३

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) : ८३.३१